Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Dokumentai

Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos taisyklės ir tvarkos:

 

 

Darbo apmokėjimo sistema  (priedas)

 

Darbo tvarkos taisyklės

 

Mokyklos etikos taisyklės

 

Vidaus tvarkos taisyklės tėvams

 

El. dienyno tvarkymo ir naudojimo nuostatai

 

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 

 

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo  tvarkos aprašas

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

 

Mokinių elgesio taisyklių, skatinimo, drausminimo, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams  tvarkos aprašas

 

Mokytojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

 

Mokytojų kvalifikavijos tobulinimo programa

 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Maitinimo organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 

Valgyklos darbo tvarka ir taisyklės

 

Valgiaraščiai: I savaitės, II savaitėsIII savaitės

 

Nemokamo maitinimo įsakymas

 

Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka

 

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka 

 

Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas

 

Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

 

Tėvų informavimo tvarkos aprašas

 

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

 

Vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių parinkimo principai ir  tvarka

 

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos tvarkos aprašas 

 

Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių, teikimo tvarkos aprašas

 

Pavėžejimo aprašas 2023-2024 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Asmens duomenų apsaugos politika

 

Dokumentų valdymo tvarka

 

Mobingo ir psichologinio smurto tvarkos aprašas

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

 

Mokytojų kvalifikavijos tobulinimo programa 

 

Skundų nagrinėjimo tvarka