Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Įtraukusis ugdymas

Įtraukiojo ugdymo turinio organizavimas Trakų r. Lentvario pradinėje mokykloje

2023 - 2024 mokslo metais

 

TIKSLAS. Pasirengti organizuoti įtraukųjį ugdymą.

Uždavinys 1. Efektyviai organizuoti pedagoginių darbuotojų įtraukiojo ugdymo veiklą.

Įgyvendinant tikslą ir uždavinį pasiekta:

 

1.1. Bendrojo ugdymo klasėse mokosi 3,7 % mokinių, turinčių didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

 

1.2. Specialiojoje klasėje pagal individualizuotas programas ugdomi 2% mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si)poreikių. Šie mokiniai dalinai per muziką, šokį, fizinį lavinimą integruojami į bendrojo ugdymo klases.

 

1.3. Inicijavau mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus užtikrinti pagalbą SUP mokiniams.

 

1.4. Bendradarbiavimas su išoriniais  partneriais, konsultacijos, dalyvavimas  projektinėse  veiklose skatino pedagogus kelti kompetencijas įtraukiojo ugdymo organizavimui.

 

1.5. 100 % mokyklos mokytojų, kurių klasėse mokosi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai,  patobulino  savo gebėjimus ir  kompetencijas seminaruose, mokymuose ir konferencijose.

 

1.6. Su mokiniais individualiai dirba švietimo pagalbos specialistai. Klasėse, kuriose mokosi specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniai, dirba mokytojų padėjėjai (9 darbuotojai).

 

Uždavinys 2. Sėkmingai įtraukti SUP bei ypatingų  gebėjimų  mokinius į  aktyvų ugdymo procesą.

Įgyvendinant tikslą ir uždavinį pasiekta:

2.1. Skirtingų poreikių  mokiniams  užtikrinta  ugdymosi įvairovė,  pritaikant metodus.

 

2.2. Learning Apps interaktyvių užduočių kūrimo įrankis motyvuoja mokinius. SUP mokiniai laukia tokių užduočių, noriai jas atlieka.

 

2.3. Pedagogų  bendruomenės įgūdžiai įgalina ugdyti  skirtingų gebėjimų  mokinius.

 

2.4. Įgyvendinama  ugdymo(si)  kompensavimo  strategija, mokymosi  sunkumams spręsti  taikomos konsultacijos.

 

2.5. Švietimo pagalbos  kokybiškas  organizavimas SUP mokiniams sėkmingai padėjo įveikti ugdymosi programą.

 

2.6. Partnerių pagalbos  pasitelkimas/  tėvų  švietimas VGK posėdžiuose sudarė galimybes sėkmingai išspręsti SUP  mokinių problemas.

 

Uždavinys 3. Sukurti palankią atmosferą mokinių ugdymuisi ir darbui.

Įgyvendinant tikslą ir uždavinį pasiekta:

 

3.1. 100 %  mokinių išmoksta  spręsti kylančius socialinius emocinius iššūkius dalyvaudami  ,,Obuolio draugai“  ir ,,Įveikiame kartu” prevencinėse programose.

 

3.2. Organizuoti mokinių savijautos užtikrinimo renginiai, tokie kaip „Ryto ratas“, Tolerancijos diena.

 

3.3. SUP mokiniams sudarytos sąlygos pamokose naudotis planšetiniais kompiuteriais.

 

3.4. 2023 m. mokykla įsigijo dar 3 interaktyvias lentas, robotukų kolekciją programavimo pradžiamoksliui.

 

3.5. Mokykla įsigijo 3D spausdintuvą įdomesnėms ugdymo(si) veikloms.

 

3.6. Įtraukiojo švietimo įgyvendinimui NŠA mokyklai padovanojo sensorinę įrangą, kuriai mokykla paruošė kabinetą.

 

3.7. Sėkmingai įtraukti SUP bei ypatingų  gebėjimų  mokiniai į  aktyvų ugdymo procesą, būrelius, šventes.

 

3.8. 98% bendruomenės narių patenkinti mokyklos mikroklimatu, pagal mokinių ir darbuotojų apklausos rezultatus.

 

3.9. Mokykla dalyvauja Atvirosios klasės projekte, kurio tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai. Mokykloje išbandomas įtraukusis ugdymas keturiose Atvirose klasėse.