Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Misija, vizija, filosofija

Mokyklos prioritetai, vizija, misija, filosofija, vertybės, tikslai ir uždaviniai      
 

Vizija. Atvira naujovėms, garantuojanti ugdymo sėkmę per atnaujinto ugdymo turinio kompetencijas pradinė mokykla.

 


Misija. Mokykla, būdama atvira inovacijoms ir pokyčiams, sudaro sąlygas mokiniams įgyti pradinį išsilavinimą bei ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.

 


Filosofija – Lentvario pradinė mokykla – sėkmingo vaiko ateities pradžia.

 


Prioritetinės sritys:
• Ugdymosi kokybės užtikrinimas, siekiant mokinių asmenybės ūgties.
• Ugdymosi aplinkos kokybės užtikrinimas, kuriant saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką.
• Sveikatos stiprinimo puoselėjimas, įgyvendinant sveikatą stiprinančią veiklos programą.

 


Vertybės:
Pasitikėjimas. Atsakomybė. Bendradarbiavimas. Atvirumas kaitai.
• Pasitikėjimas – mokyklos bendruomenės tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai.
• Atsakomybė – kiekvienas bendruomenės narys yra atsakingas.
• Bendradarbiavimas – sprendimai priimami kartu, svarbi kiekvieno nuomonė ir įsitraukimas.
• Atvirumas kaitai – vyksta nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, dalijimasis patirtimi, skatinamos iniciatyvos.

 

Tikslai ir uždaviniai

 

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2023 m. iki 2025 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant mokinių poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šių tikslų:

 


1. Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.
Uždaviniai:
1.1. Organizuoti bendruomenės pasiruošimą dirbti pagal UTA.
1.2. Pagerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinių pažinimo kompetencijos stiprinimo bei STEAM integracijos.
1.3. Taikyti informacines technologijas kaip integruojamą dalyką ugdymo turinyje.

 

 

2. Pasirengti organizuoti įtraukųjį ugdymą.
Uždaviniai:
2.1.Pasirengti efektyviam pedagoginių darbuotojų įtraukiojo ugdymo organizavimui.
2.2.Sėkmingai įtraukti SUP bei ypatingų gebėjimų mokinius į aktyvų ugdymo procesą.
2.3.Siekti sukurti geresnę atmosferą palankiam mokinių ugdymuisi ir mokytojų darbui.

 

 

3. Planingai įgyvendinti sveikatą stiprinančią veiklos programą ,,Sveikatos taku”.
Uždaviniai:
3.1. Gerinti ugdymo kokybę organizuojant ir vykdant sveikatą stiprinančias veiklas bei formuojant  sveikatai palankią aplinką.
3.2.Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais ir šeimomis, įtraukiant juos į edukacinius, sveikatą stiprinančius renginius.
3.3.Įtraukti mokyklos socialinius partnerius į kiekvieno bendruomenės nario socialinių ir sveikatą stiprinančių kompetencijų ir vertybinių nuostatų ugdymą(si).